ภูเก็ต ซิตี้ชุมชน

ภูเก็ต ซิตี้ชุมชน

ภูเก็ต ซิตี้ชุมชน เอกลักษณ์ที่โดดเด่น

ภูเก็ต ซิตี้ชุมชน ขายวิลล่าภูเก็ต เอกลักษณ์ที่โดดเด่น จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัด ที่มีเอกลักษณ์ และมีวัฒนธรรม อันโดดเด่น มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลก รวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรม บ้านจัดสรร

ซึ่งสิ่งที่กล่าวนี้ เป็นทรัพยากร การท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต  ปัจจุบันการท่องเที่ยว โดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) เป็นการบริหาร จัดการและดำเนินการท่องเที่ยว โดยชุมชน บ้าน และชุมชน เป็นการท่องเที่ยว ประเภทหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

ซึ่งการท่องเที่ยวชุมชน มีความเป็นเอกลักษณ์ และมีความน่าสนใจ ในการสะท้อน ให้เห็นถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นหนึ่งในการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน และการประชาสัมพันธ์ คือสิ่งสำคัญ

ที่เป็นสื่อกลาง ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารไปสู่สาธารณะชน ให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รับทราบข้อมูลกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัด อย่างต่อเนื่อง ขายวิลล่าภูเก็ต ทันต่อสถานการณ์ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในภาพรวมชุมชนจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชน สำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดภูเก็ต ได้เห็นถึงความสำคัญ ของการท่องเที่ยว โดยชุมชน บ้านจัดสรร ในจังหวัดภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่ควรจะส่งเสริม ให้เกิดการท่องเที่ยว โดยชุมชน การเข้าถึง แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ จำเป็นต้อง อาศัยแผนที่และสื่อในการดึงดูด ความสนใจ โดยแสดงผลตำแหน่ง ที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยว ในระบบแผนที่ ร่วมกับการจัดทำ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นเพื่อแสดงผลแผนที่แหล่งท่องเที่ยว ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้นักท่องเที่ยว สามารถเข้าถึง แหล่งท่องเที่ยว ได้ง่ายขึ้น และสร้างช่องทางการกระจายรายได้ สู่ชุมชน วิลล่าภูเก็ตที่ขาย อย่างเป็นรูปธรรม มากขึ้น

ความน่าสนใจในการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต ซิตี้ชุมชน

ท่องเที่ยววิถีชุมชนเมืองภูเก็ต

ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต

ผ่านเข้าไปในย่านเมืองเก่าภูเก็ต จะสะดุดตา กับตึกแถวแบบโบราณ เรียงรายสองฝั่งถนน ที่เป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ อันรุ่งเรือง สมัยรัชกาลที่ 5 ที่การทำเหมืองแร่ เฟื่องฟู ให้ได้สัมผัส เสน่ห์สถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส และชมความงดงามแบบคลาสสิค ปัจจุบัน เทศบาลนครภูเก็ต และชุมชน ได้ร่วมกันส่งเสริม การท่องเที่ยว โดยจัดเป็น เส้นทางเดินชมเมืองเก่าภูเก็ต มีระยะทาง ประมาณ 4.6 กม. แบ่งเส้นทางการเดินเป็น 6 ช่วง บ้านจัดสรร
  ช่วงที่ 1 ถ.ภูเก็ต ถ.รัษฎาและถ.ระนอง 
  ช่วงที่ 2 ถ.พังงา ถ.ภูเก็ต และถ.มนตรี 
  ช่วงที่ 3 ถ.ถลาง ขายวิลล่าภูเก็ต
  ช่วงที่ 4 ถ.กระบี่ และถ.สตูล 
  ช่วงที่ 5 ถ.ดีบุก ถ.เยาวราช ตรอกสุ่นอุทิศ และซอยรมณีย์ 
  ช่วงที่ 6 ถ.เทพกระษัตรี 
สถาปัตยกรรม ชิโนโปรตุกีส (Sino-Portuguese) มาจากคำว่า ชิโน หมายถึง จีน ส่วนโปรตุกีสหมายถึง ยุโรป (โปรตุเกส อังกฤษ ฮอลันดา ฝรั่งเศส) แบ่งเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

1.ตึกแถว ที่คนภูเก็ตเรียกว่า “เตียมฉู่” อาคารพักอาศัยกึ่งพาณิชย์ลักษณะลึกและแคบ มีทางเดินด้านหน้าที่เรียกว่า “หง่อคาขี่” 
  2.อั่ง ม้อหลาว หรือคฤหาสน์ของนายเหมืองชาวจีน อั่งม้อ แปลว่า ฝรั่งหรือชาวต่างชาติ หลาว แปลว่า ตึกคอนกรีต บางแห่งได้แปรเปลี่ยนเป็น ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ แต่ก็ยังคงรูปแบบ ของสถาปัตยกรรม บ้านจัดสรร ในอดีต อันทรงคุณค่า

ลักษณะเด่น

1.เป็นชุมชนที่มีรูปแบบวัฒนธรรมเฉพาะที่เรียกว่า เพอรานากัน ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนกับมาเลย์ 
2.ย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส ที่ยังคงรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน 
3.มีพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวของย่านเมืองเก่าและวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาทำเหมือง 
4.ชุมชนเมืองเก่าร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูในเรื่องวัฒนธรรม อาคารสถาปัตยกรรม อาหารท้องถิ่น ขายวิลล่าภูเก็ต เทศกาลงานประเพณี

ชุมชนท่าฉัตรไชย

สูดกลิ่นอายแห่งท้องทะเล และท่องเสน่ห์วิถีชุมชน ที่มีเอกลักษณ์ เป็นของตนเอง เชื้อเชิญนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาชื่นชมธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ด้วยการชมป่าชายเลน จากนั้นไปสัมผัสประสบการณ์จริง ของการทำประมง

พื้นถิ่นของชาวมอแกน คนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่นี้ มาเป็นระยะเวลานาน แล้วไปเรียนรู้ การเลี้ยงกุ้งมังกร ในกระชัง การทำประมงริมชายฝั่ง ก่อนจะไปดื่มด่ำบรรยากาศ ริมสองฝั่งทะเล ด้วยการล่องเรือ ลอดสะพานสารสิน สะพานที่เชื่อมระหว่างจังหวัดพังงาและภูเก็ต กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนนี้ สะท้อนให้เห็น ถึงความอุดมสมบูรณ์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิต ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

ภูเก็ต ซิตี้ชุมชน

ชุมชนกมลา

ชุมชน ไทย-มุสลิม ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 85 นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนน้อยนับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันมีการขยายตัว ของการท่องเที่ยวเข้ามา พื้นที่ราบที่เคยเป็นผืนนา หลายแห่งถูกเปลี่ยน บ้านจัดสรร เป็นที่พักรอง รับนักท่องเที่ยว

บ้านกมลาจึงได้จัดตั้ง ศูนย์อบรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม ขึ้นให้เยาวชน ได้เข้ามาเรียนรู้ แนวทางการปฏิบัติ ตนตามหลักศาสนา และมีการรวมกลุ่มกลุ่มจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อให้กลุ่มแม่บ้าน เข้าไปสอนทำขนมพื้นบ้าน สอนการสานใบมะพร้าว สำหรับเป็นกระทงใส่ขนมต้มใบมะพร้าว ปลูกฝังให้ เยาวชนรุ่นใหม่ เกิดความรักในภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมรักษาให้คง อยู่คู่ชุมชนต่อไป

ลักษณะเด่น

1.เป็นชุมชนชาวไทยมุสลิมเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ต เชื่อมโยงประวัติประไหมสุหรี 
2.ชาวบ้านทำสวนผลไม้ เช่น มังคุด ที่ปลูกโดยวิธีธรรมชาติ มีสวนโบราณ เช่น ทุเรียน ขนุนจำปาดะ ส้มแขก 
3.วิถีชีวิตชาวมุสลิม มัสยิดกุโบร์ วิถีประมง ขายวิลล่าภูเก็ต
4.เขาเก็นนี่กำลังได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ชุมชนเกาะโหลน

เกาะโหลน ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต ประมาณ 20 กิโลเมตร และอยู่ในความดูแล ของเทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งเกาะ ที่มีขนาดใหญ่ แต่กลับไม่ค่อย เป็นที่พูดถึงเท่าไรนัก และนี่จึงอาจเป็น เหมือนข้อดี สำหรับเกาะโหลน ที่ยังคงธรรมชาติที่สมบูรณ์ และสวยงา รวมถึงวิถีชีวิตชาว บ้าน ที่ยังไม่ได้เปลี่ยน ไปจากเดิมมากนัก บ้านจัดสรร

สิ่งแรกที่นักท่องเที่ยว จะได้สัมผัส เมื่อเดินทาง มาถึงเกาะโหลน นั่นคือความสวยงาม ของชายหาด และความเงียบสงบ อย่างยากที่จะหาได้จากที่ไหนง่าย ๆ รวมถึงเสน่ห์ ของบ้านเรือนชาวบ้าน ที่ยังคงมีความเก่า และมีเอกลักษณ์ โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ ของที่นี่ ยังคงประกอบอาชีพดั้งเดิม เช่น ประมง ทำสวนยางพารา และทำสวนมะพร้าว วิลล่าภูเก็ตที่ขาย เป็นต้น

เหล่านี้เป็นเหมือนมนตร์เสน่ห์ ที่น่าหลงใหล เหมือนเป็นอีก หนึ่งมุมสงบของภูเก็ต ที่ความเจริญ ของโลกสมัยใหม่ ยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทมากนัก จึงทำให้ เป็นเกาะที่น่าสนใจ สำหรับนักท่องเที่ยว อยากเดินทาง ขายวิลล่าภูเก็ต มาสัมผัสธรรมชาติ อย่างแท้จริง

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป พูลวิลล่า ภูเก็ต ลดราคา แต่งห้องนอนในบ้านงบ 2 หมื่น

เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villa. phuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa

Author: admin